Home Cùng bạn gái học cách tết tóc nữ tính cực xinh Tiếp tục tết cho đến phần gáy sau đầu.

Tiếp tục tết cho đến phần gáy sau đầu.

Lấy một nhóm tóc nhỏ sát tai và chia thành 3 dải tóc và tết theo thứ tự như trong hình.

Tiếp tục tết cho đến phần gáy sau đầu.

Cùng bạn gái học cách tết tóc nữ tính cực xinh