Diệu kế !

0
148

Một quan võ có tính sợ vợ. Một hôm đang cầm cự với quân giặc ở biên thùy, bỗng nghe tin mật báo là phu nhân đang ở sau lưng xốc tới để hỏi tội quan về việc quan đem nàng hầu đi theo, quan bèn triệu ban tham mưu lại vấn kế.

Kẻ đưa kế này, người bày mưu nọ, quan thấy đều không ổn. Bỗng một viên quân sư, vốn dòng râu quặp, tiến lại tâu rằng:

– Trước mặt, địch quân như gió bão, sau lưng phu nhân như nước lũ. Song lọt vào tay giặc không nguy bằng lọt vào tay phu nhân. Chỉ có nước tướng quân hàng giặc, để thoát khỏi tay phu nhân là hay hơn cả.

Quan vỗ đùi khen:

– Diệu kế! Tuyệt diệu kế!

Vmode – Theo 24h

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*