thoitrang

Bắc thang lên hỏi ông trời

Bắt thang lên hỏi ông trời! Lấy tiền cho gái có đòi được không Ông trời quảnh mặt lại trong Tao chưa đòi được huồng chi là mày? <>o<> Bắt thang lên hỏi ông trời Chừng nào con gái mở lời cua tui Ông liền mở miệng cười ruồi Ta đây đẹp vậy chưa người […]