thoitrang

Tống tiền!

Một sinh viên kể với bạn:
Hôm qua trên đường về quê, tớ bị 2 thằng chận lại đòi tống tiền