fashionpro

Bộ luật không mới nhưng mang tính thời sự

10 điều luật ăn nhậu Sau khi nghiên cứu và tổng kết qua các đợt nhậu nhẹt hạm trưởng đã đưa ra 1 bản điều luật cho đội bợm nhậu F1 như sau. Điều 1 : Để công bằng và hợp lý, tất cả các tay ăn nhậu bất kể là bạn bè, chiến hữu […]