Home Tạo kiểu tóc tết cuốn tròn yêu kiều Chải tóc thẳng mượt mà sau đó lấy tóc từ phía một bên mai, chia thành hai nhánh nhỏ

Chải tóc thẳng mượt mà sau đó lấy tóc từ phía một bên mai, chia thành hai nhánh nhỏ

Chải tóc thẳng mượt mà sau đó lấy tóc từ phía một bên mai, chia thành hai nhánh nhỏ

Chải tóc thẳng mượt mà sau đó lấy tóc từ phía một bên mai, chia
thành hai nhánh nhỏ

Lần lượt đan chéo hai nhánh tóc vào với nhau